• Odwiedziło nas: 723013 osób
 • Do końca roku: 196 dni
 • Do wakacji: 4 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Procedura ogranizacji wycieczek

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty Szkolne » Procedura ogranizacji wycieczek

REGULAMIN  ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

 

Podstawa prawna:

v  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z pózn. zm.)

v  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z pózn. zm.)

v  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).

v   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).

v  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

v  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie6y szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).

v   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

v  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

v  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wycieczki szkolne stanowią integralna cześć procesu dydaktyczno – wychowawczego.

2. Wycieczki szkolne służą wzbogacaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie stanu  zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku uczniów.

3. Wycieczki szkolne powinny być dostosowane do potrzeb zainteresowań uczniów, wieku,

stanu zdrowia oraz ich sprawności fizycznej.

4. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów zatwierdza dyrektor szkoły lub

osoba przez niego upoważniona.

 

§ 2

CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOSCI KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEJ

 

1. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a) poznawanie kraju, jego przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b) poznawanie kultury i języka innych państw,

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz

umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f) podnoszenie sprawności fizycznej,

g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

ekologicznie,

h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

i) przeciwdziałanie patologii społecznej,

j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania sie w ró6nych sytuacjach.

2. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje sie do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 3

FORMY DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

 

1. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych.

2. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa sie w następujących formach:

a) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub

przedmiotów pokrewnych,

b) wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział nie wymaga od uczestników

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c) imprez krajoznawczo-turystycznych, takich jak: biwaki, zimowiska, rajdy piesze, rajdy

rowerowe,

d) imprez wyjazdowych - związanych z realizacja programu nauczania, takich jak: zielone

szkoły, szkoły zimowe, wymiana młodzieży.

e) Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - udział w nich wymaga od

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych w tym

posługiwania sie specjalistycznym sprzętem.

 

§ 4

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

1. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne w formach, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w Ust. 2, zawiera w szczególności:

a) nazwę kraju,

b) czas pobytu,

c) program pobytu,

d) imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie sie (w przypadku organizowania wycieczki przez biuro turystyczne wymagania te spełnia obsługa biura).

5. Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Polisa ubezpieczeniowa winna znajdować się w dokumentacji wycieczki.

 

§ 5

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA WYCIECZKI I OPIEKUNÓW

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

4. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora szkoły.

5. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, wypełnienie Karty Wycieczki,

b) opracowanie regulaminu dla uczestników i zapoznanie z nimi wszystkich uczestników,

c) określenie zadań dla opiekunów wycieczki lub imprezy oraz nadzorowanie wypełniania tych zadań,

d) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

e) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

f) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

g) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich

przestrzegania,

h) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę

pierwszej pomocy,

i) przygotowuje projekt finansowy wycieczki i przedstawia go rodzicom,

j) organizuje transport, wyżywienie i zapewnienie noclegu uczestnikom,

k) dysponuje środkami finansowymi,

l) dokonuje podsumowania wycieczki – sporządzenie sprawozdania merytorycznego i

finansowego i przedstawienie go dyrektorowi,

m) przedstawia rodzicom rozliczenia wycieczki na najbliższym zebraniu.

6. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki.

7. Kierownik wycieczki lub imprezy krajoznawczo – turystycznej ma obowiązek zorganizowania spotkania z rodzicami jako nieodłącznego elementu fazy przedwyjazdowej. Celem spotkania jest poinformowanie rodziców lub opiekunów ucznia o założeniach programowych wyjazdu, przestawienie planu finansowego, omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu wycieczki, ekwipunku uczestnika oraz przekazanie innych istotnych informacji.

8. Opiekunem wycieczki szkolnej lub imprezy krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły - inna pełnoletnia osoba.

9. Do obowiązków opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,

b) współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjecie

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

§ 6

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH i ICH TERMINY

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły

2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

3. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły:

a)      w przypadku wycieczki jednodniowej co najmniej na 2 dni przed

rozpoczęciem imprezy,

b)       w przypadku kilkudniowej wycieczki na terenie kraju co najmniej na 7 dni,

c)      w przypadku wycieczki zagranicznej co najmniej na 30 dni.

4. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

a) kartę wycieczki

b) program i harmonogram wycieczki,

c) regulamin wycieczki dla uczestnika,

d) listę uczestników i opiekunów, adres zamieszkania, PESEL, nr paszportu lub dowodu

osobistego (w przypadku wyjazdu zagranicznego) oraz dodatkowo - tel. do rodziców

e) pisemne zgody i oświadczenia rodziców, zawierające informacje o czasie trwania, cenie i terminach płatności,

f) rozliczenie finansowe.

g) polisę ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia –

w przypadku wyjazdów zagranicznych lub zapis w umowie zawartej z biurem podróży informujący o ubezpieczeniu uczestników.

5. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań, możliwości, potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

6. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz

organizacyjnym.

7. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem, co powinno zostać potwierdzone podpisem ucznia i jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinny być przestrzegane zasady maksymalnej liczby uczniów przypadających na jednego opiekuna:

a) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły – na

terenie gminy Rudziniec - opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów.

b) Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą 10 uczniów.

c) Na pozostałych wyjazdach – co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów.

9. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualna

niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.

10. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku.

11. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

12. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających sie w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

13. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka,

prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.

14. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach.

15. Wycieczki powinny rozpoczynać sie i kończyć przed budynkiem szkoły. Dopuszcza sie inne rozwiązania za zgoda dyrektora.

16. W razie gwałtownego załamania sie warunków pogodowych (burza, śnieżyca, gołoledź),

wycieczkę należy odwołać!

17. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.

 

§ 7

OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać sie przez okno,

f) nie zaśmiecać pojazdu,

g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać sie od grupy bez zgody opiekuna,

i) dbać o higienę i schludny wygląd,

j) nie oddalać sie z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

k) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać

postanowień i regulaminów tych obiektów,

l) zachowywać sie zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

m) przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania

narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

§ 8

ZASADY OPIEKI NA IMPREZACH TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

1. Organizator obozu sportowego ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom opiekę co najmniej jednego instruktora.

2. Instruktorem może być nauczyciel wychowania fizycznego lub osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia młodzieży w danej dyscyplinie sportu.

3. Opiekun grupy ma obowiązek natychmiastowego przerwania zajęć w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia uczniów.

4. W przypadku stwierdzenia urazu wymagającego leczenia szpitalnego kierownik obozu jest

zobowiązany zawiesić zajęcia do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn, a w razie stwierdzenia

możliwości powtórzenia sie wypadku (np. trudne warunki terenowe lub niezdyscyplinowanie i brawura młodzieży) przerwać obóz.

5. Kierownik obozu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny sprzętu, którym posługuje sie młodzież i nie zezwolić na jego użycie, jeśli będzie to zagrażało bezpieczeństwu użytkowników

6. Każda imprezę kwalifikowana należy omówić na spotkaniu z rodzicami, podczas którego

wychowawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zagrożenia wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.

7. Kierownik obozu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia oferowanych warunków ubezpieczenia i zawarcia umowy uwzględniającej zwiększone ryzyko wynikające z uprawiania danej dyscypliny sportu.

 

§ 9

FINANSOWANIE WYCIECZEK

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklaracje te

wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie. Koszty te są rozliczne na uczestników wycieczki.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią

związanych.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów,  jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

 

§ 10

DOKUMENTACJA WYCIECZKI

1. Karta wycieczki (załącznik nr 1) – zawiera informacje:

- celach i założeniach wycieczki /imprezy

- trasie wycieczki

-terminie wycieczki

- liczbie uczestników

- danych personalnych kierownika wycieczki

- liczbie opiekunów

- środku lokomocji

- harmonogram wycieczki.

3. Lista uczestników ( załącznik nr 3) – zawiera:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres uczestnika i nr tel. rodziców lub opiekunów

- w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu.

4. Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia w wycieczce oraz oświadczenia w sprawie hospitalizacji, leczenia, stanu zdrowia - załącznik nr 4.

5. Regulamin zachowania sie uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 5.

6. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 6.

7. W przypadku wycieczek jednodniowych w ramach godzin lekcyjnych ( w tym wyjazdów na konkursy, zawody, turnieje) wymagane są następujące dokumenty: karta wycieczki (załącznik nr 2), lista uczestników (zał. 3), pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia w wycieczce oraz oświadczenia w sprawie hospitalizacji, leczenia, stanu zdrowia(zał. 4).

 

§ 11

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wyjazdy zespołów klasowych na wycieczki krajoznawczo - turystyczne i wycieczki integracyjne mogą być zrealizowane, jeżeli udział w nich bierze co najmniej 70% uczniów.

2. Każda klasa ma do dyspozycji maksymalnie 5 dni w ciągu roku szkolnego na organizację wyjazdów do teatru, kina*, muzeum, wycieczek dydaktycznych, tematycznych, ognisk.

3. klasy trzecie mają dodatkowy jeden dzień na targi edukacyjne.

Wycieczki trwające do 4 dni organizowane są tylko w dni robocze, a wycieczki dłuższe niż 4 dni musza być organizowane tak, aby obejmowały dni wolne od zajęć dydaktycznych.

4. Wycieczka jest dla ucznia nagrodą i przywilejem. Konsekwencją kary statutowej jaką otrzymał uczeń, jest zakaz uczestnictwa w wycieczce lub innej formie wyjazdu. Decyzję o tym podejmuje wychowawca i kierownik wycieczki.

5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

6. Uczniowie jak i opiekunowie wyjeżdżający na wycieczkę w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych przychodzą w dniu wyjazdu do szkoły na zajęcia lekcyjne.

7. Powrót z wycieczki w godzinach rannych zwalnia uczniów z obowiązku przyjścia do szkoły. Wówczas dzień powrotu zaliczany jest do wycieczki.

8. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

9. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodne ze statutem ZSP w Rudzińcu, Regulaminem szkoły oraz z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednio przepisy

Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR 1

KARTA WYCIECZKI/  IMPREZY.                       

 

Cel i założenia programowe wycieczki/ imprezy:................................................................... .................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

 Trasa wycieczki/ imprezy: ..................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

 

Termin .............................................................................................

ilość dni: ...........................................................................................

 klasa / grupa: .................................................................................. 

Liczba uczestników: ........................................................................

Kierownik (imię i nazwisko): .........................................................

Liczba opiekunów: ..........................................................................

Środek lokomocji: ...........................................................................

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących przepisów drogowych, zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki/ imprezy:                                                                     Kierownik

................................................                                                                              (podpis)

................................................

.................................................                                                                ......................................

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY:

 

Data

i godzina wyjścia

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego

i docelowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam.

                                                                                                      (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

                                                                                                                    

                                                                                                                                                              

                                                                                                   …………………………………

 

 

ZAŁ. NR 2

KARTA WYCIECZKI/  IMPREZY.                       

 

Cel i założenia programowe wycieczki/ imprezy:................................................................... .................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

 Trasa wycieczki/ imprezy: ..................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

 

Termin .............................................................................................

ilość dni: ...........................................................................................

 klasa / grupa: .................................................................................. 

Liczba uczestników: ........................................................................

Kierownik (imię i nazwisko): .........................................................

Liczba opiekunów: ..........................................................................

Środek lokomocji: ...........................................................................

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących przepisów drogowych, zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki/ imprezy:                                                                     Kierownik

................................................                                                                              (podpis)

................................................

.................................................                                                                ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam.

                                                                                                      (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

                                                                                                                    

                                                                                                                                                              

                                                                                                   …………………………………

 

 

ZAŁ.  NR 3

 

...........................................................

( PODŁUŻNA PIECZĘĆ SZKOŁY)

 

lista uczestników wycieczki szkolnej .............................................................  

nr polisy ubezpieczeniowej: .........................................

kierownik wycieczki ....................................................                                                                        opiekun (- owie )

....................................................................

...................................................................  

 

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

adres

Tel. kontaktowy

pesel

Nr paszportu/dowodu osobistego

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

                                                                                                   …………………………………

 

 

 

ZAŁ. NR 4

 

Zgoda rodzica/Opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę sie na udział mojego dziecka ……………………………………………….,

w wycieczce szkolnej do ……………………………………………………………………… w dniu/dniach ……………….……. .

Zobowiązuję sie do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości ……………………….., wpłaconych  do dnia ………………… , oraz ewentualne straty wyrządzone przez moje dziecko na wycieczce.

Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzenia dziecka na zbiórkę, jak i do odebrania go po zakończonej wycieczce.

 

..........................................................                        ...................................................................

            (Miejscowość, data )                                                                             ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania

wycieczki szkolnej.                            

Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w

wycieczce, której program i regulamin poznałem.

………………………………………                          ……………………………………….

            (Miejscowość, data )                                                                            ( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Szkoła informuje, że nie zabiera się ucznia na wycieczkę, który do momentu rozpoczęcia wycieczki nie dostarczy oświadczenia od rodziców- w tym wypadku koszty wycieczki nie będą zwrócone! Istnieje możliwość rezygnacji z wycieczki/imprezy pod warunkiem znalezienia innego ucznia z naszej szkoły w miejsce uczestnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR  5.

 

Regulamin wycieczki (przykładowy)

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może

mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1. Zachowywać sie w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2. Stosować sie do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

3. Nie oddalać sie od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5. Kulturalnie odnosić sie do opiekunów, kolegów i innych osób.

6 .Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

7. Nie śmiecić, nie niszczyc zieleni, nie płoszyć zwierząt.

8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których sie przebywa.

11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z postanowieniami Statutu Gimnazjum

i regulaminów szkolnych oraz kryteriami oceniania zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia punk, tu 11 zawiadamia sie jego rodziców

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani

są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

Zapoznałem(am) sie z regulaminem wycieczki i zobowiązuję sie do jego przestrzegania:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

klasa

podpis

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

ZAŁ. NR  6

 

PLAN FINANSOWY WYCIECZKI SZKOLNEJ

 

Lp.

Przewidywane wpływy

Przewidywane wydatki

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

Suma:

 

 

 

 

Przewidywany koszt wyjazdu jednego uczestnika:................................złotych

 

 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW WYCIECZKI

 

Lp.

Wpływy

Wydatki

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

Suma:

 

 

 

Nadpłata(ogółem): .............................

Niedopłata (ogółem): .........................

Koszt wyjazdu jednego ucznia: ..................................................złotych

Zwrot( dla ucznia):.............................złotych

Dopłata(przez ucznia).........................złotych

 

Kierownik wycieczki: .................................................................

                                                                                                    podpis

ZAŁ. NR 7

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW (przykładowa)

 

 

Wyjazd dnia ………… …….. o godzinie …………… spod budynku  szkoły.

Na miejscu docelowym wycieczki będziemy około godziny ………………  .

Przyjazd dnia …………….   około godziny …………. pod budynek szkoły.

Na podróż zabierz:

-legitymację szkolną

-suchy prowiant, napoje

-w przypadku choroby lokomocyjnej należy wziąć leki zapobiegawcze (Aviomarin) i woreczki

-wygodny ubiór, kurtka przeciwdeszczowa

-podręczny plecak lub torba (nie brać reklamówek).

 

UWAGA

 1. Uczeń zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczniów podczas pobytu odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
 3. Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w leki (w wypadku ich stałego zażywania)

 

 Regulamin wycieczki:

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może

mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać sie w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować sie do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać sie od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić sie do opiekunów, kolegów i innych osób.
 6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których sie przebywa.
 11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z postanowieniami Statutu Gimnazjum i regulaminów szkolnych oraz kryteriami oceniania zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

W przypadku naruszenia przez ucznia punk, tu 11 zawiadamia sie jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

Zapoznałem(am) sie z regulaminem wycieczki i zobowiązuję sie do jego przestrzegania.

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg