• Odwiedziło nas: 723016 osób
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 4 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Procedury postępowania z uczniami nieprzestrzegającymi statutu szkoły

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty Szkolne » Procedury postępowania z uczniami nieprzestrzegającymi statutu szkoły

Procedury postępowania z uczniami nieprzestrzegającymi statutu szkoły

§ 1

1. Postępowanie wychowawcze, w stosunku do uczniów nieprzestrzegających statutu i regulaminów wewnętrznych, odbywa się w ramach systemu interwencji wychowawczej, poprzez:

1) 3 uwagi – I upomnienie wychowawcy w zeszycie obserwacji zachowania klasy, telefon do rodzica;

2) kolejne 3 uwagi – II upomnienie, pisemne powiadomienie rodzica (druk);

3) kolejne 3 uwagi – Pierwszy Zespół Wychowawczy: pedagog lub psycholog, wychowawca + nauczyciel wpisujący najwięcej uwag + nauczyciel zastępca (max 3 nauczycieli);

4) 3 uwagi – I upomnienie wychowawcy w zeszycie obserwacji zachowania klasy, telefon do rodzica;

5) kolejne 3 uwagi – II upomnienie, pisemne powiadomienie rodzica (druk);

6) kolejne 3 uwagi – Drugi Zespół Wychowawczy: dyrektor, pedagog lub psycholog, wychowawca + nauczyciel wpisujący najwięcej uwag + nauczyciel zastępca (max 3 nauczycieli);

7) 3 uwagi – I upomnienie wychowawcy w zeszycie obserwacji zachowania klasy, telefon do rodzica;

8) kolejne 3 uwagi – II upomnienie: pisemne powiadomienie rodzica (druk);

9) kolejne 3 uwagi – Trzeci Zespół Wychowawczy: dyrektor, pedagog lub psycholog, wychowawca + nauczyciel wpisujący najwięcej uwag + nauczyciel zastępca (max 3 nauczycieli). Karne przeniesienie do równoległej klasy. Nagana Dyrektora Szkoły wręczana przez Dyrektora Szkoły oficjalnie.

2. W przypadku ucznia karnie przeniesionego do równoległej klasy, postępowanie wychowawcze odbywa się poprzez następujące działania:

1) Przy Pierwszym Zespole Wychowawczym – Zespół Dyscyplinujący (Zespół powołuje Dyrektor Szkoły);

2) Drugi Zespół Wychowawczy – zgodnie z procedurami.

3) Trzeci Zespół Wychowawczy: dyrektor, pedagog lub psycholog, wychowawca + nauczyciel wpisujący najwięcej uwag + nauczyciel zastępca (max. 3 nauczycieli) oraz przedstawiciel Policji.

4) W razie nieskuteczności zastosowanych procedur w przypadku ucznia niepełnoletniego przewinienia wymienione w ust.1 mogą być podstawą do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej Dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Śląskiego Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 2

1. Z listy uczniów Szkoły Podstawowej klasy 4-6 i Gimnazjum może być skreślony uczeń, który ukończył 18 lat i:

1) posiada, spożywa, sprzedaje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole, na wycieczce szkolnej i imprezach organizowanych przez szkołę. Uczeń, używający narkotyków, może pozostać w szkole wyłącznie pod warunkiem uczestnictwa w zaleconych przez psychologa / pedagoga szkolnego lub odpowiedniego specjalistę zajęciach terapeutycznych,

2) niszczy mienie szkolne i mienie prywatne innych,

3) stosuje przemoc i groźby wobec innych;

4) rażąco narusza zasady prawa w szkole i poza nią, dokonując fałszerstwa, kradzieży, oszustw i innych wykroczeń lub przestępstw,

5) nie realizuje obowiązku nauki.

2. O skreśleniu z listy uczniów uczeń i jego rodzice powiadomieni zostają na piśmie.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniów Gimnazjum, zaś wykonuje ją dyrektor decyzją administracyjną, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

4. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Śląskiego Kuratora Oświaty.

§ 3

1. Od zastosowanej wobec ucznia kary, przysługuje jemu lub jego rodzicom, opiekunom prawnym prawo złożenia na piśmie odwołania:

1) do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni w przypadku upomnienia, udzielonego mu przez wychowawcę, od momentu doręczenia jednemu z rodziców;

2) do organu nadzorującego w terminie 14 dni w przypadkach decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów szkoły.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja o obniżeniu oceny z zachowania lub skreśleniu z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy.

3. W przypadku wniesienia odwołania do organu nadzorującego jego decyzja w sprawie jest ostateczna.

§ 4

1. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w dzienniku.

2. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły należy odnotować w arkuszu ocen, wręczyć rodzicom na piśmie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Uchwała RP z dnia 15.09.2015 r

txtEnd.jpg