• Odwiedziło nas: 723017 osób
 • Do końca roku: 196 dni
 • Do wakacji: 4 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Wynajęcie hali sportowej

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty Szkolne » Wynajęcie hali sportowej

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

z dnia 5 listopada 2013 r.

 1. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady wynajmu Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu, zwany w dalszej części "Wynajmującym", zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu z dnia 04.11.2013 r.
 2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
 3. Uczniowie Gimnazjum w ramach planowanych zajęć i świetlicy korzystają z hali nieodpłatnie.
 4. Uczniowie przedszkoli, innych szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzież do 18 roku z terenu Gminy Rudziniec korzystają z hali sportowej nieodpłatnie w sposób zorganizowany pod opieką nauczycieli z tych placówek lub animatora sportu.
 5. Kluby sportowe z terenu Gminy Rudziniec w ramach treningów korzystają nieodpłatnie z hali sportowej w sposób zorganizowany pod opieką trenera, w dni robocze w godzinach od 20:00 do 21:45 oraz w soboty w godzinach od 14:30 do 19:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wynajmującym zgodnie z pkt. 9 Regulaminu.
 6. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego korzystają z pomieszczeń hali sportowej nieodpłatnie, w terminach uzgodnionych z Wynajmującym. 
 7. Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową. 
 8. W pierwszej kolejności hala jest wynajmowana uczniom i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, następnie uczniom szkół podstawowych przedszkoli gminy Rudziniec, mieszkańcom gminy Rudziniec i w miarę wolnych terminów innym zainteresowanym. 
 9. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się do Wynajmującego na piśmie podając proponowany termin wynajmu. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Wynajmującym ustala sprawy organizacyjne i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba dorosła. 
 10. Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie 25 osób. /nie przewiduje się członków widowni/. Poiekunowie oczekują poza płytą hali.
 11. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z Wynajmującym porozumienie, określające terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez przedstawiciela Wynajmującego, pełniącego służbę w tym czasie. 
 12. Wynajmujący nie wynajmuje własnego sprzętu sportowego. 
 13. Opłatę zgodnie z zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu, od grupy zorganizowanej, należy wpłacić na podstawie rachunku/faktury. 
 14. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, animator sportu, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom Wynajmującego. Wynajmujący nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń. 
 15. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano porozumienie. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem. 
 16. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 
 17. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania go. 
 18. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru - hala będzie udostępniana tylko z opiekunem. 
 19. Na płycie hali sportowej może równocześnie ćwiczyć maksymalnie 2 grupy. 
 20. Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych. 
 21. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego. 
 22. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu jest placówką feryjną w związku z tym zajęcia w czasie ferii mogą być zawieszone /pracownicy muszą w czasie ferii skorzystać z urlopów, i w tym czasie przeprowadza się konserwacje i remonty/.
 23. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkuje zawieszeniem wynajmu przez okres 1 miesiąca.
 24. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu.

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg