• Odwiedziło nas: 718444 osób
 • Do końca roku: 217 dni
 • Do wakacji: 25 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Do gimnazjum

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja » Do gimnazjum

Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu
na rok szkolny 2017/2018 nie jest prowadzona

 Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu


na rok szkolny 2016/2017

 Podstawa prawna

 

 rozdz. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U.  poz.  1942).
 2. Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

 

Do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum (obwód gimnazjum to cała Gmina Rudziniec). W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w gimnazjum, rodzice składają zgłoszeniedo 15 kwietnia 2016 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Rudziniec magą zostać przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu do 10 czerwca 2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, ustalił Śląski Kurator Oświaty w załączniku nr 1 do postanowienianr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określiła § 2 uchwały nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 KRYTERIA

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Średni wynik sprawdzianu         po kl. VI szkoły podstawowej

90-100%  -  3 pkt

80-89%  -  2 pkt

70-79%  -  1 pkt

1-3

Kopia zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po kl. VI szkoły podstawowej

2

Świadectwo z wyróżnieniem

3

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata na terenie Gminy Rudziniec

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

4

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się  o przyjęcie do gimnazjum

1

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Wzory zgłoszenia i wniosku wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu  lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu

 

Zapraszamy do Naszego Gimnazjum

 


 


 Załącznik nr 1.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2016/2017.


I. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:

 1. wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa:
  od 06 maja do 10 czerwca 2016 r.

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów:

 1. do 31 maja 2016 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić do 6 czerwca 2016 r.;

 2. od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. - dostarczanie wymaganych dokumentów kandydata do gimnazjum: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu;

 3. 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 4. 15 - 20 lipca 2016 r. - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 5. 22 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

 6. W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Nauka języków obcych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu
 obowiązkowo:
 •  język angielski jako język obcy nowożytny
 •  język niemiecki jako język obcy nowożytny w wymiarze 2 godzin tygodniowo
Ponadto istnieje możliwość nauki języka mniejszości narodowej tj.
 • języka niemieckiego w wymiarze:
  • 3 godz. w kl.I, 
  • 4 godz. w kl.II,
  • 3 godz. w kl.III.
(dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli na zasadzie dobrowolności pisemny wniosek dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia).

 

Zapraszamy


 


 • Wyniki rekrutacji w roku szkolnym 2014/15

Wszyscy uczniowie, którzy złożyli komplet dokumentów, zostali przyjęci do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg