• Odwiedziło nas: 723010 osób
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 4 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Wybory Rady Rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty Szkolne » Wybory Rady Rodziców

WYBORY RADY RODZICÓW

w PUBLICZNYM GIMNAZJUM w RUDZIŃCU


Uchwała nr 11/06/07 z  20 czerwca 2007 r.
Komitetu Rodzicielskiego  Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu

w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Komitet Rodzicielski Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu  uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje szczegółowego trybu przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu określony w §2.

§2

  1. Rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w  następujący sposób:

1)     W terminie ustalonym przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu zwoływane są we wrześniu 2007 r. pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.

2)     Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3)     W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4)     Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców klasy ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory. Przewodniczącym ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.

5)     Do zadań komisji należy:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,

b)     przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania,

c)      nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)     obliczenie głosów,

e)     ogłoszenie wyników głosowania.

6)     Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

7)     Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8)     Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

9)     Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

11) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

12) Wyborca stawia znak X obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.

W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.

  1. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków komisji wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład.
  2. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

  1. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Szkoły zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 19 października 2007 r.
  3. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad. Podczas pierwszego spotkania Rada Rodziców ustala zasady wyboru przewodniczącego Rady Rodziców.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego
Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu

________________________________

.

txtEnd.jpg