Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

O przedszkolu

I.INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole w Rudzińcu jest czynne
w godzinach 6.00-16.00 .

Przedszkole dysponuje nowoczesnym zapleczem kuchennym,
oferuje trzy urozmaicone posiłki
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)
oraz zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, religii,
zajęcia specjalistyczne
(zajęci logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne)
oraz inne na wniosek rodziców.

Realizacja podstawy programowej opiera się na ciekawych zajęciach
dydaktycznych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

Podstawa programowa to także tańce, śpiewy, pobyt na podwórku,
zajęcia ruchowe, manualne, język angielski itd.

Dzieciom potrzebującym odpoczynku i wyciszenia
umożliwiamy korzystanie z leżaków.

 

 

 

 

 

II.ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

 

Działalność przedszkola opiera się na przepisach prawa oświatowego. Szczegółową organizację  procesu dydaktyczno – wychowawczego zawiera arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdzony
przez organ prowadzący.

Poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej przedszkole realizuje zajęcia dodatkowe : katechezę ,
język niemiecki oraz zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne
i korekcyjno-kompensacyjne.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00- 16:00 w oparciu
o ramowy rozkład dnia , uwzględniający
zasady ochrony zdrowia i higieny .

Statut przedszkola jest zgodny z zapisami ustawy o systemie oświaty
i zawiera zapisy uwzględniające indywidualny charakter placówki.

W przedszkolu funkcjonuje

 program wychowania przedszkolnego ,„ Zbieram, poszukuję, badam”.

 

 

 

III. Wspomaganie rozwoju dziecka

 

Dobrane programy są zgodne z koncepcja pracy przedszkola oraz uwzględniają potrzeby
i możliwości rozwojowe wychowanków. Rodzice zostali zapoznani z podstawą programowa przedszkola oraz programami .

Nauczycielki przedszkola prowadza obserwację dzieci oraz diagnozują  potrzeby i poziom  rozwoju dziecka. Są one dokumentowane , a wyniki przedstawiane rodzicom. Wyniki obserwacji  pedagogicznej oraz diagnozy służą ukierunkowaniu działań  w stosunku do indywidualnych potrzeb dziecka oraz grupy.

W indywidualnych kontaktach nauczycielki informują o predyspozycjach dzieci i wskazują możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Realizowane są wskazania wynikające z przepisów o Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej.

W celu umożliwienia nowym wychowankom bezstresowego wejścia w społeczność przedszkolną opracowany został i wdrożony program adaptacyjny , dla nowych wychowanków przedszkola.

Nad rozwojem dzieci pracują nauczycielki w trakcie zajęć wynikających z ich zainteresowań .

 

 

IV. KOMPETENCJE NAUCZYCIELI I ICH ROZWÓJ

 

W przedszkolu kadra pedagogiczna cechuje się wysokimi kompetencjami zawodowymi .

1 nauczycielka posiada wykształcenie na poziomie Studium Nauczycielskiego.

Pozostałe osoby ukończyły studia wyższe , magisterskie.

Nauczycielki dokształcają się i uczestniczą w studiach podyplomowych.

 

Personel doskonali swoje umiejętności w trakcie uczestnictwa w warsztatach oraz konferencjach . Wzbogaca wiedze w trakcie szkoleń wewnętrznych w ramach WDN.

 

 

 

 

 

V. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Przedszkole może się pochwalić współpracą ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy
między innymi z:

- Urzędem Gminy Rudziniec

- Sołectwem Rudziniec

- Nadleśnictwem Rudziniec

- Parafią w Rudzińcu

- Gminnym Ośrodkiem

- Komisariatem policji 

- Polski Komitet OMEP w Warszawie

- Biblioteką Publiczną w Rudzińcu

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzińcu

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Pocztą w Rudzińcu

 

 

 

 

VI. IMPREZY W PRZEDSZKOLU

 

Odbywają się zgodnie z kalendarzem imprez oraz uroczystości. Nauczycielki starają się , aby docierać do szerokiego grona odbiorców , stąd też zaproszenia są kierowane do środowiska lokalnego.

 

Staramy się , aby nasza praca , praca dzieci oraz rodziców nie była ukryta gdzieś wewnątrz placówki , lecz była widoczna i odbierana przez
jak najszersze grono zainteresowanych.

W organizowaniu wielu imprez pomagają nam rodzice .
Starają się o odpowiednie stroje dla dzieci , wspierają
w sposób materialny – piekąc ciasta na poczęstunek
dla uczestników spotkań. Rodzice wspierają nas w każdym działaniu ,
za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.