Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2020/2021


Podstawa prawna

6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) – dalej „ustawa”

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2020/2021.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych   i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzone przez Gminę Rudziniec.

Od 24 do 28 lutego 2020 roku rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub   do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec). Po złożeniu deklaracji,  dzieci  te  są  przyjmowane  poza  rekrutacją.

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na  rok  szkolny  2020/2021.


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z ustawą będą miały dzieci, które:
pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
są wychowywane przez samotnego rodzica,
są objęte pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole / oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone  przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola lub oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych, nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

Zapraszamy  do  Naszych  Przedszkoli