menumenuszkoła podstawowagimnazjumankieta

Gdzie dziecko spędza czas najchętniej?

Pokaż wyniki
ankieta koniecnewsletter newsletter koniec
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 106897 osób
  • Do końca roku: 40 dni
  • Do wakacji: 213 dni

Wtorek, 2017-11-21

Imieniny:

Janusza, Marii

Statut przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Statut przedszkola

STATUT

Przedszkola w Rudzińcu wchodzącego

w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego

 

Podstawy prawne;

1)      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2)      Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz.U.z 2004 r.nr.256, poz.2572 z póź. zm/

3)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006 r. nr.97 .poz.674 z póź. zm .oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

4)      Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy/ Dz. U. z 1998 r. nr.21 ,poz. 94 z późniejszymi zmianami.

5)      Konwencji o Prawach Dziecka/ Dz.U. z 1991 r. nr. 120, poz 526 i 527/

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół. Załącznik nr.1/Dz.U.z 2001 roku , nr.61 poz 624 z późniejszymi zmianami/.

7)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól

8)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym/ Dz. U. z 1996 r. nr.13 poz.74 z późn. zm./


POSTANOWIENIA OGÓLNE

       §1

 1. Siedzibą Przedszkola  jest budynek wolnostojący w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 7.


2.Budynek przedszkola stanowi własność gminy.

3. Przedszkole w Rudzińcu zwane w dalszej części statutu „ przedszkolem” jest Przedszkolem Publicznym.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rudziniec.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczęciach  w pełnym brzmieniu :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu

Przedszkole Publiczne

44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 7.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

           §2

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

1)      Cele przedszkola

 

a). wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej

b). tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

c). wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

d). wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny  w ścisłym jej z nią współdziałaniu .

       2). Zadania przedszkola

 

              a). zapewnienie opieki , wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji

               i bezpieczeństwa

               b). zapewnienie  dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu

                    w przedszkolu

                c). organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami  higieny pracy dydaktycznej,

                d). dostosowanie treści , metod i form pracy dydaktycznej , wychowawczej

                    i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka

                e). udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej i logopedycznej

                f). organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym

                     możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola

                g). podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej

                     i religijnej

               h). pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

               i).  informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka

               j). uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań

                   realizowanych przez przedszkole

 

3). Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy pedagogiczno – psychologicznej

       poprzez:

  

   1).powoływanie zespołów  opracowujących formy pomocy dzieciom i rodzicom

   2). wskazywanie  dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

         po konsultacji i za zgodą ich rodziców/opiekunów prawnych oraz prowadzenie

         indywidualizacji

    2). pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni

    3). organizowanie zajęć  logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą

         nauczyciele posiadający  odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie  i po uzyskaniu

         zgody i środków finansowych od organu prowadzącego

    4). organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni konsultacji , warsztatów i porad

           dla rodziców  i nauczycieli

 4). Przedszkole  może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci , odpowiednio

       do swoich możliwości lokalowo- technicznych po uzyskaniu środków od organu

       prowadzącego w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu umożliwiającego realizację

       wskazań zawartych w opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

5). Indywidualnym , rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się

      dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

     przedszkola. Organizacja pracy następuje wspólnie z organem prowadzącym.

6). Opinię o potrzebie indywidualnego  obowiązkowego rocznego przygotowania

     przedszkolnego  wydają zespoły orzekające w publicznych Poradniach  Pedagogiczno-

     Psychologicznych w tym , poradniach specjalistycznych.

7). Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej

       etnicznej , językowej i religijnej przez:

       a). prowadzenie zajęć w języku polskim

       b). wprowadzenie w trakcie zajęć treści związanych z historią , przyrodą , kulturą

             i tradycją naszego regionu i kraju

       c). nauczanie religii( katechezy) w ramach planu  zajęć przedszkolnych dla dzieci , których

             rodzice  lub opiekunowie prawni wyrażą pisemna zgodę . W tym czasie , dzieci nie

           uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczycieli.

 


Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści

 metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej  i opiekuńczej

uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka , a w szczególności:


a). stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych

b). wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych

c). organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem  różnorodnych  , w miarę możliwości  nowatorskich , form i metod pracy

d). stawianie zadań  dostosowanych do rzeczywistych potrzeb , możliwości

i zainteresowań dzieci

e). organizowanie  sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci

różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji . myśli i wiedzy w różnorodnej formie  twórczości własnej – werbalnej , plastycznej ,

ruchowej , muzycznej

f). ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji

narodowej i regionalnej , szerzenie wiedzy na temat wielokulturowości

innych narodów

g). upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska

h). upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie

właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze

i). organizowanie nauki religii , na indywidualne życzenie rodziców , zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie .

 


Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

 

a). pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

b). informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka , osiąganych przez

nie sukcesach i niepowodzeniach  oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami

c). uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach

d). upowszechnianie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej w różnych formach

 


Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy , a także z wydanymi na jej

podstawie  aktów wykonawczych poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy

z całą grupą , zespołowo lub indywidualnie , w oparciu o podstawę programową

wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane  formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji  pedagogicznych.


Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną , polegającą na nowatorskich rozwiązaniach  programowych , organizacyjnych lub metodycznych mających na celu

poprawę  jakości pracy przedszkola.

 


Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych  przedszkola:

a). opiekę nad dziećmi w trakcie całego pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele ,

w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować  inny

pracownik  przedszkola wyznaczony przez dyrektora

 

b). rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność , w tym pobyt na świeżym powietrzu

 

c). dzieci maja zapewniony codzienny wypoczynek w określonej formie : dzieci młodsze – leżakowanie , dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 

d). zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu , o ile pozwalają na to warunki pogodowe

 

e). sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię , oświetlenie , wentylację

i ogrzewanie

- w salach zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni , w przypadku niższej

   temperatury dyrektor  zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym

   organ prowadzący

- dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić  zajęcia , jeśli temperatura

  zewnętrzna  mierzona o godz. 21,00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających

  zawieszenie zajęć wynosi -15 stopni lub jest niższa , a także w przypadku

  wystąpienia na danym terenie zdarzeń mogących zagrozić zdrowiu dzieci

- stoliki , krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i ich

  działalności

 

f).Dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu korzystają z dwóch lub trzech posiłków dziennie  zgodnie z normami żywieniowymi przygotowywanymi w przedszkolu,

estetycznie podanymi  . Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne lub z innymi problemami żywieniowymi ustalane jest wspólnie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka .

     

g).Wobec wychowanków  na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

 

h).W przypadku choroby zakaźnej  dziecka rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora , po każdej takiej chorobie przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

 

i). Do przedszkola rodzice  przyprowadzają dzieci zdrowe ; nauczyciel , który

     zauważy objawy choroby u dziecka niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców

   lub  opiekunów prawnych , którzy powinni  jak najszybciej odebrać dziecko    

    z przedszkola.


Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola.

 

1). W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje

     nauczyciel wraz z osobą pomagającą , którą może być inny pracownik

     przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie

     15 dzieci z zastrzeżeniem , że zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

2). Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej , krajoznawczej

     i rekreacyjnej jest nauczyciel.

3). Każda wycieczka organizowana jest zgodnie z przepisami oraz regulaminem

     wycieczek i spacerów  obowiązującym w przedszkolu.

4). Z zasadami organizowania wycieczek i wyjść rodzice/opiekunowie prawni

      są zapoznawani na zebraniach dla rodziców i wyrażają na nie pisemną zgodę.

5). Każda wycieczka powinna być zgłoszona na druku „ Karta wycieczki’ .

6). W trakcie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego

     przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci

     przed wyjściem w teren.

7). Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany

      do odnotowania  tego faktu w rejestrze wyjść z dziećmi.

8). Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony

     przez wyznaczonego pracownika przedszkola lub nauczyciela.

9). Jeśli miejsce , w którym mają się odbyć  zajęcia lub stan techniczny znajdujących

      się na nim urządzeń  może stwarzać  zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci

       nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając

       dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić dyrektora .

10). Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

14). Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie , dyrektor

       odpowiedzialny za funkcjonowanie przedszkola dokonuje kontroli całego obiektu

       wraz z terenem wokół niego pod katem bezpieczeństwa. Z tej kontroli sporządza

       protokół.

15). Jeżeli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko ulegnie nieszczęśliwemu

         wypadkowi  nauczyciel zobowiązany jest:

a) Udzielić pierwszej pomocy , a w razie konieczności wezwać pogotowie

b) Powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka

c) Niezwłocznie powiadomić dyrektora

d) Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora , organ prowadzący i kuratora oświaty , a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

        16).  Dzieciom , którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest

                  pomoc  materialna stała lub doraźna , zostaje ona udzielona w następujący sposób:

a) Dyrektor  może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania

dziecka  Ośrodka Pomocy Społecznej

b) O udzielenie pomocy zwraca się bezpośrednio do OPS rodzic/opiekun prawny dziecka ; dyrektor odpowiedzialny za przedszkole  zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy

c) Jednorazowej pomocy można udzielić dziecku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych organizując akcję na rzecz będącego w potrzebie.

d) dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach , może zwolnić rodzica z wnoszenia opłat – po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem  sytuacji rodzinnej i materialnej oraz zaopiniowaniem  jej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola  przez:

 

            1). Rodziców lub opiekunów prawnych

            2). Upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo

            3). W przypadku odbierania dzieci przez rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć

                   ukończone 12 lat i być upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów

                  prawnych dziecka

            4). W przypadku próby odbioru dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym

                  nauczyciel  powiadamia inną upoważnioną osobę do odbioru dziecka z listy.

                 Jeżeli wystąpią  problemy ze strony osoby nietrzeźwej nauczyciel powiadamia

                 dyrektora oraz wzywa policję.ORGANY PRZEDSZKOLA

             §3

 

Organami przedszkola są:

 

 

a) Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

b) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

c) Rada Rodziców.


Do szczegółowych kompetencji dyrektora zespołu należy:


a) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej

b) Zatwierdzanie zestawu programów 

c) Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola  i reprezentowania go na zewnątrz

d) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego , dokonywanie oceny pracy nauczycieli

i ich dorobku zawodowego , w związku z uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.

e) Nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

f) Przedstawianie wniosków i wyników Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

g) Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju  psychofizycznego

h) Współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

i) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym  lub podnoszeniu kwalifikacji

j) Zapewnienie w miarę możliwości , odpowiednich warunków do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych

k) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

l) Powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie , w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego , rocznego przygotowania przedszkolnego

m) Realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole

n) Wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej , jeżeli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał określa art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty.

o) Przedstawienie do zaopiniowania projektu rocznego planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

p) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie , a także za administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę przedszkola

q) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

r)  Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki

s) Występowanie z wnioskiem , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej , w

sprawie nagród , odznaczeń  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

t) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

u) Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników


3). Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

       w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia , wychowania

       i opieki.

4). W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach

      tworzących Zespół Szkolno – Przedszkolny.


5). Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.


6). Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej  określa regulamin jej działalności

      uchwalony przez Radę i normujący w szczególności:

a) Sposób zwoływania , prowadzenia i dokumentowania posiedzeń

b) Kompetencje przewodniczącego

c) Wewnętrzna organizację Rady Pedagogicznej

d) Zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących jej członkami

 

 

7). Do kompetencji stanowiących Rady  Pedagogicznej należy:

             a) Zatwierdzanie  planów pracy placówek

             b) Uchwalanie i nowelizowanie statutów placówek Zespołu Szkolno –

                 Przedszkolnego oraz regulaminu swojej działalności

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

d) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

e) Podejmowanie uchwal w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków


 8). Rada Pedagogiczna opiniuje:

             1- Zestaw programów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

             2- Organizację pracy , przydział klas i grup , harmonogram zajęć dodatkowych

             3- Projekt planu finansowego placówki

             4- Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród , odznaczeń i innych

                  wyróżnień

             5- Propozycje  dyrektora w sprawach przydziału stałych i dodatkowych zajęć

                  dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych

             6- Propozycję pełnienia funkcji wicedyrektora placówki

             7- Pracę dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na wniosek

                 organu  prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny


9). Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do

      Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.


10). Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego do odwołania ze

        stanowiska dyrektora .


11). Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez

       głosowanie tajne  ( w sprawach mogących naruszać czyjeś dobro osobiste ) lub

       jawne ( pozostałe sprawy) w obecności co najmniej połowy jej członków.


12). Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach

       Rady Pedagogicznej , które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich

       rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

 

13). Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

14). Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 ustawy o systemie oświaty.


15). Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności w Zespole Szkolno-

        Przedszkolnym , który nie może być sprzeczny ze statutem i prawem oświatowym.


16). Przewodniczący Rady Rodziców w przedszkolu wchodzi w skład Rady Rodziców

        Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego.


17). W posiedzeniu Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor

        Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz inne zaproszone osoby.


18). W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić

         fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania

     określa jej  regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.


19). Zadaniem Rady Rodziców jest:

      a) Wspieranie statutowej działalności przedszkola

      b) Uczestnictwo w życiu przedszkola , które przyczynia się do podnoszenia jakości

           pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.


20). Rada Rodziców ma prawo:

     a)  występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu oraz do organu prowadzącego

         i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi

         przedszkola

     b) opiniowanie projektu planu finansowego

     c) występować o ocenę pracy  zawodowej nauczyciela


21). Organy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego współdziałają ze sobą:

     a) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

          w ramach swoich kompetencji określanych ustawa i zawartych w statucie

     b) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą

     c) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są

         uzgadniane z dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

d) sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami oparty jest na zasadach

     wzajemnej ugody , a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora Zespołu

     Szkolno- Przedszkolnego.


22). Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

       uwzględniając prawo rodziców do :

1) Znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania

przedszkolnego , realizowanych programów , rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale

2) Uzyskiwanie rzetelnych informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania , rozwoju , osiągniętych sukcesów oraz ewentualnych trudności.


23). Współdziałanie z rodzicami  realizowane jest w następujących formach:

     a)  Zebrania z rodzicami organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami , nie rzadziej

          jednak , niż 2 razy w roku

    b) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem

         zaproszonych specjalistów lub z inicjatywy rodziców

   c) spotkania oddziałowe wg. planów nauczycielek poszczególnych grup

   d) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców

  e) spotkania indywidualne z nauczycielami i dyrektorem oraz wicedyrektorem

  f) wspólne uroczystości i imprezy dla dzieci i ich rodzin

  g) redagowanie „Kącika dla rodziców” oraz gazetki przedszkolnej edukacyjno- informacyjnej

  h) wystawy prac dziecięcych

  i) udostępnianie informacji z obserwacji dzieci oraz przeprowadzanych diagnoz

  j) informowanie o działaniach na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

  k) zapewnienie możliwości codziennego kontaktu z nauczycielem


24). Organy przedszkola działają w ramach określonego prawa :

       a) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązanie ewentualnego konfliktu

       b) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami

       c) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

 


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

              §4

 

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem

przepisów §5-7.

 

                §5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych.

3. Dla dzieci tworzy się oddziały realizujące podstawy programowe w ciągu 5-ciu godzin , o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku , gdy ich liczba jest niewielka , mogą one zostać włączone w pobyt całodzienny.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

                 §6

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego , który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć trwa w przedszkolu 60 minut.

3. Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe . Organizację zajęć dodatkowych  z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci , ustala dyrektor placówki.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności zajęć z języka obcego , religii, plastycznych  oraz innych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić odpowiednio:

1). Z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut

2). Z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

      5. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z deficytami rozwojowymi oraz upośledzeniem

           umysłowym w stopniu lekkim , na podstawie opinii Poradni Pedagogicznej .

      6.Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

 

            §7


1.Przedszkole publiczne jest placówką 2 oddziałową.

2. Przedszkole dysponuje 50 miejscami dla dzieci wg. orzeczenia organizacyjnego.

3. Do realizacji celów  statutowych przedszkole posiada:

    a) sale wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne

    b) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze niezbędne do funkcjonowania

        placówki , w tym pomieszczenie kuchenne , magazynowe , gospodarcze , gabinet

        dyrektora i intendenta

    c) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem

       zieleni

4.Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń

   i terenów , wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi

   określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

 

                   §8

1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola , na dany rok szkolny , opracowanym przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną , najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt jest zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół Szkolno- Przedszkolny.

2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności :

a)  czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów

b) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno –obsługowych oraz ilość stanowisk

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę

d)  przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli

e) rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci


2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

                                                                                                     §9

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdzony przez organ prowadzący. Ustala się go z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego , wymagań zdrowia i higieny pracy , możliwości organizacyjnych  oraz oczekiwań rodziców / opiekunów prawnych .

 

W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 

7,00-8,00 – Schodzenie się dzieci , zabawy dowolne , rozmowy i zajęcia indywidualne,

                      czynności porządkowe

 

8,00-9,00- Czynności opiekuńcze , samoobsługowe i organizacyjne ( śniadanie - 8,30)

 

9,00-11,20- Zabawy i zajęcia z dziećmi:

- zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela

- zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w sali

- zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej

- zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej ( opowiadania, rozmowy

  przekazywanie treści literatury, uczenie wierszy , piosenek , zabawy inscenizowane ,

  przedstawienia kukiełkowe, spotkania teatralne , imprezy i uroczystości )

- zabawy i zajęcia wyrównawcze

- zabawy ruchowe , zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie    

  przedszkolnym, spacery , wycieczki.

 

11,20-12,30 – Czynności samoobsługowe , organizacyjne i porządkowe związane

           z przygotowaniem do obiadu i po obiedzie( obiad 12,00)

 

12,30- 14,00 – Odpoczynek poobiedni , relaks , zajęcia uspokajające ( słuchanie bajek

             legend, opowiadań , zabawy dowolne , wycieczki , spacery i zajęcia

             w ogrodzie przedszkolnym, gry , zabawy ruchowe)

             Dla dzieci z pobytem 5-godzinnym zajęcia dodatkowe.

 

14,00- 14,30- Czynności samoobsługowe , organizacyjne i porządkowe związane

             z przygotowaniem do podwieczorku ( podwieczorek- 14,15)

 

14,30-16,00- Zajęcia dodatkowe , rozmowy i zajęcia indywidualne z dziećmi

             i rodzicami , czynności porządkowe , gry i zabawy ruchowe w ogrodzie

             przedszkolnym.

 

Nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb

I zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.


Nauczycielki  dostosowują ramy czasowe dla dzieci realizujących podstawę programową w czasie 5 godzin pobytu w przedszkolu.

 

 

              §10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny , z wyjątkiem przerwy wakacyjnej( w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.


2. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę na wniosek dyrektora  , na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:

a) oczekiwania rodziców  zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola

b) przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin

c) w przybliżeniu czas pracy przedszkola może trwać od godz.7,00- 16,00.


3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku.


4. Dzieci mają możliwość  codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.


5. Przy sprzyjających warunkach pogodowych  organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.


6. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków , w tym  sporne , należy zgłaszać  wyłącznie do nauczycielki danego oddziału lub dyrektora , zawsze bez udziału dzieci.


7. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:

a) dla dzieci  realizujących podstawę programową w ciągu 5 godzin- dwa posiłki

dziennie – śniadanie i obiad

b) dla dzieci przebywających dłużej – trzy posiłki dziennie – śniadanie , obiad i podwieczorek.

c) przedszkole przygotowuje posiłki dla korzystających ze  stołówki szkolnej , zasady jej funkcjonowania regulują odrębne przepisy.


8. Zasady wnoszenia opłat:

a) opłata  za przedszkole składa się z 2 części – opłaty za zajęcia wykraczające poza podstawę programową  oraz opłaty za żywienie

b) szczegółowe zasady naliczania , pobierania i zwracania opłat reguluje uchwała Rady Gminy. Z przepisami tymi rodzice są zapoznawani na początku każdego roku szkolnego oraz po zmianie . Tekst uchwał jest wywieszany w Kąciku dla Rodziców . Omawiane są na życzenie z dyrektorem lub intendentem pobierającym opłaty.

c) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna przez rodziców/ opiekunów prawnych i obejmuje koszt zakupu produktów spożywczych

d) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za żywienie i zatwierdzana jest przez organ prowadzący; jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów  spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami.

e) wysokość  opłaty stałej ustala organ prowadzący wraz z zasadami jej zwrotu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


9. Dyrektor może zwolnić z wnoszenia opłaty za zajęcia wykraczające poza podstawę programową  dzieci z rodziny wymagającej szczególnej pomocy , po zasięgnięciu opinii Ośrodka  Pomocy Społecznej .


10. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego kresu wypowiedzenia.


11. Oplata za przedszkole wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 każdego miesiąca . W sytuacjach szczególnych za zgoda dyrektora termin wniesienia opłaty może ulec przesunięciu.


12. Dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków , po wyczerpaniu wszystkich możliwości udzielenia pomocy , w następujących przypadkach:

- zaleganiu w uiszczaniu opłat przez okres 2 miesięcy

- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca bez poinformowania dyrektora o przyczynie nieobecności , w sposób pisemny

- ze względu na zachowanie dziecka  uniemożliwiające mu oraz innym dzieciom bezpieczeństwo  w trakcie pobytu w przedszkolu oraz nie podjęcie przez rodziców / opiekunów prawnych współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu lub gdy zostały wykorzystane wszystkie zmiany sytuacji

- nie przestrzeganie przez rodziców / opiekunów prawnych postanowień niniejszego statutu

   

    13. W przypadku skreślenia dziecka z listy dyrektor podejmuje działania:

             - zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych na piśmie o konieczności podjęcia

               współpracy w zakresie korekcji zachowań dziecka

             - oferuje rodzicom / opiekunom prawnym oraz dziecku odpowiednią formę pomocy

             - zawiadamia organ prowadzący o problemie oraz zamiarze skreślenia

             - zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych o skreśleniu z listy


14.Rodzice na początku każdego roku szkolnego wnoszą dobrowolną składkę ubezpieczeniową . Wysokość sumy oraz wariant ubezpieczenia wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.


       15.Rodzice opłacają dodatkowy koszt wycieczek , imprez oraz zajęć dodatkowych , które nie są finansowane przez organ prowadzący.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

              §11

 1. Pracownikami przedszkola są:

a) nauczyciel , któremu powierzono funkcję wicedyrektora

b) nauczyciele oddziałów

c) pracownicy administracji i obsługi.

 

2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ustala organ prowadzący w zależności od liczby dzieci , potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.


3. Zasady zatrudniania i zwalniania oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.


4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.


5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.


6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię przedszkola , strzec jego mienia i szanować dobro społeczne.


7. Nauczyciele:

a) Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie prawidłowej merytorycznie i formalnie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków , szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa §15 ust.4 niniejszego statutu

b) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora , doradcy metodycznego oraz Rady Pedagogicznej , a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych

c) Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz zobowiązany jest do jej analizowania , diagnozowania i samooceny

d) W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda , jeżeli organ prowadzący zapewni środki finansowe , do jego zadań należy:

- prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych

- prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych

- współpraca z nauczycielami

- współpraca z rodzicami dzieci , którym udzielana jest pomoc

 - prowadzenie zeszytów ćwiczeń i logopedii dla rodziców i dziennika zajęć

             e-   Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę , który nauczanie religii prowadzi

                    w oparciu o program opracowany i zatwierdzany przez władze kościołów.

f-Wszyscy nauczyciele  zatrudnieni co najmniej na ½ etatu są członkami Rady

                   Pedagogicznej

g-Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta

    z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

     w ustawie z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny / Dz.U. nr.88,poz.553 z póź, zm.


8. Pracownicy na stanowiskach administracji i obsługi

 

a) kontrolowanie , przyjmowanie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

b) prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami

c) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich uwag , zauważonych problemów oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu  kuchni i bloku żywieniowego

 d) zapewnienie nauczycielowi pomocy w opiece nad dziećmi

e) dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola

f) pomoc w trakcie wyjść i spacerów oraz w trakcie zajęć , gdy wymagają tego względy organizacyjne


9. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków . Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w aktach osobowych pracowników.


10. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

a) wykonywania  wszystkich poleceń dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz wicedyrektora , któremu powierzono  stanowisko wicedyrektora przedszkola  który decyzje uzgadnia z dyrektorem zespołu.

b) troszczenie się o mienie placówki

c) nie ujawnianie opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu , z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionym do tego osobom

d) przestrzeganie dyscypliny służbowej polegającej na:

- realizowaniu pełnych godzin pracy w wyznaczonym harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem

- codzienne podpisywanie listy obecności

- usprawiedliwienia u dyrektora nieobecności w ciągu 3 dni

- wykonywanie pracy sumiennie i skrupulatnie

- zgłaszanie konserwatorowi  wszelkich szkód w sprzęcie

- czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola

- poddawanie się okresowym badaniom lekarskim , stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

 

  11.  Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 

          

   §12

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym utworzono stanowisko wicedyrektora , który kieruje pracą i funkcjonowaniem przedszkola


1. Stanowisko wicedyrektora jest utworzone za zgoda organu prowadzącego.


2. Stanowisko wicedyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna.

 

                 

  §13

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli , w zależności od pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców / opiekunów prawnych.


2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , przynajmniej jeden nauczyciel prowadzi dany oddział przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

 

          

  §14


1. Przedszkole publiczne nie jest przedszkolem integracyjnym. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego .

                

          

   §15

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych  ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci , troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo , a także szanowanie godności osobistej wychowanków.

2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznanie samego siebie , otaczającej rzeczywistości społeczno – przyrodniczej , wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

4. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:


1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej wyniki

a)  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

b) dbanie o zdrowie , życie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu , ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek , spacerów i pobytu dzieci na świeżym powietrzu

c) tworzenie warunków do wspomagających rozwój dziecka

d) indywidualizację  oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków

e) wprowadzenie zmian do swojej pracy , poszukiwanie nowych metod pracy, pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania

f) czynny udział w zajęciach muzycznych , wspomaganie dzieci wymagających pomocy

g) współdziałanie i współpraca nauczycieli przedszkola

h) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi , prowadzenie zajęć koleżeńskich , wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w przedszkolu


2. - ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:

a) udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych

b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów , wykładów lub zajęć  o charakterze warsztatowym

c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym


3.- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie

      z odrębnymi przepisami:

a) dziennika zajęć

b) arkuszy obserwacji pedagogicznej

c) miesięcznych planów pracy

d) rejestru wyjść i spacerów

e) zeszytów ćwiczeń i zabaw ( jeżeli są to zestawy samodzielnie opracowane)

f) dokumentacji współpracy z rodzicami

g) dokumentacji własnego rozwoju

h) planów pracy indywidualnej


4.- Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnego 

      procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb

        rozwojowych , w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej

      interwencji specjalistycznej.


5.- Objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania

      obowiązku szkolnego. 


6.- Odpowiedzialność za    stan powierzonego mienia przedszkolnego , sal zajęć , pomocy

        dydaktycznych.


7.- Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-

      pedagogiczną , zdrowotną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.


8.- Współdziałanie z rodzicami / opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania

      dzieci , z uwzględnieniem prawa rodziców / opiekunów prawnych do znajomości zadań

      wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego

       w danym oddziale i prawa do uzyskania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania

      i rozwoju , w celu:

     - poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka

     - bieżącego informowania o rozwoju , postępach , problemach i osiągnięciach dziecka

     - ustalenia odpowiednich , właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach

        wychowawczych wobec dziecka

     - włączenie rodziców / opiekunów prawnych w działalność przedszkola.


9.- Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi

      Informację z Krajowego rejestru Karnego , celem potwierdzenia spełnienia warunku

     o niekaralności.

 


RODZICE

 

1.- Zasady współpracy z rodzicami:

      a- rodzice i nauczyciele oraz dyrektor współdziałają ze sobą w sposób ciągły , w sprawach

           dotyczących wychowania i kształcenia

       b- współdziałanie to ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju

            wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola

         c-rodzice mają prawo do:

                       - znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego

                          realizowanego w danym oddziale z planu pracy przedszkola

                       - znajomości tematów realizowanych w danym oddziale , z którymi są

                          zapoznawani poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki

                       - uzyskiwania informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego

                         sukcesów i trudności przejawianych zachowań zarówno pozytywnych

                          jak też niewłaściwych

                        - obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zajęć otwartych

                        - zaznajomienie z wynikami obserwacji indywidualnej dziecka

                         - udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac


        2.   Stałe formy pomocy i współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji

                       organizowane są zgodnie z §3 ust. 8-24 niniejszego statutu.

 


VII.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

                                                                             

§16

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat , z zastrzeżeniem ust.2

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko , które ukończyło 2,5 roku życia , jeżeli:

a) o przyjęcie dziecka  wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną

b)  miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny.

3. Dzieci 5-6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie . Przez niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca , na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

4. W latach 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu . oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.

5. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 na wniosek rodziców / opiekunów prawnych  obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku , gdy dziecko posiada pozytywną opinie poradni pedagogiczno psychologicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

6. Dziecko , które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola , może w nim przebywać powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 8 lat.

7. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci :

- dzieci 6 i 5 letnie

- dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci

- dzieci matek i ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

    niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy  albo samodzielnej

      egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

- dzieci z rodzin zastępczych

8.- Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest wyższa od liczby miejsc , o przyjęciu decyduje Komisja    

      Rekrutacyjna.

 

 

9.- Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:

             a)  dyrektora Zespołu Szkolno – przedszkolnego

             b) wicedyrektora  kierującego pracą przedszkola

c) przedstawiciela Rady Pedagogicznej

d) przedstawiciela Rady Rodziców

10.Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

        której posiedzenie odbywa się w przedszkolu.

11.-Praca Komisji jest protokołowana , a dokumentacja przechowywana w kancelarii

        przedszkola.

12.-Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie w         trakcie roku szkolnego , w miarę zwalniających się miejsc w przedszkolu.

13.W ciągu roku szkolnego , jeżeli są wolne miejsca , wpływające wnioski o przyjęcie

         dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor

 

14.Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

            a- akceptacji , takim jakie jest

            b- zabawy i działania w bezpiecznych warunkach

            c-opieki, taktu , cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu

               przedszkola

            d-przebywania w spokojnej , pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu

e-indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań , możliwości i potrzeb

f-aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymaniem w tym pomocy

g-wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania , współdziałania z innymi

h- mądrych umów i kontraktów z dorosłymi

i-możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw

j-nagradzania wysiłku i osiągnięć

k-badanie i eksperymentowanie

l-doświadczanie konsekwencji własnego zachowania , ograniczonego względami bezpieczeństwa

m-codziennego pobytu na powietrzu , o ile pozwalają na to warunki pogodowe

n-korzystania z zajęć korekcyjnych , terapii logopedycznej i innej , jeśli taką placówka jest w stanie zorganizować

o-formułowanie i wyrażanie własnych poglądów i ocen , zadawanie pytań , na które powinno otrzymać rzeczową , zgodną z prawdą odpowiedź

p-snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone

q-zdrowego jedzenia i picia , gdy jest głodne i spragnione

r-nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego


15.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

      a- poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych

      b- poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych

             c-stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych

                wspólnie z nauczycielką

d-włączanie się do prac porządkowych w sali , ogrodzie , po zajęciach lub zabawie

e-podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na powietrzu , w budynku i na wycieczce

f-szanowanie sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola

g-kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole

h-podejmowanie działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami

i-uczestniczenia w zajęciach dodatkowych , które dla nich wybrali rodzice

 


VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

                §17

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

            §18

 

1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działań przedszkola.

2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.

3. Tekst statutu umieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz udostępniany przez dyrektora

4. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić :

- dyrektor

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

      5. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie

           przepisy  Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego

      6.Uchwalenie statutu i nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną

       7. Traci moc statut zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej

       8. Statut wchodzi w życie   z dniem podjęcia uchwały.           

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

         

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

Opracowanie: szkolnastrona.pl