menumenuszkoła podstawowagimnazjumankieta

Gdzie dziecko spędza czas najchętniej?

Pokaż wyniki
ankieta koniecnewsletter newsletter koniec
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 115563 osób
 • Do końca roku: 196 dni
 • Do wakacji: 4 dni

Poniedziałek, 2018-06-18

Imieniny:

Elżbiety, Marka

Statut przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Statut przedszkola

STATUT

Przedszkola Publicznego w Rudzińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Podstawy prawne:

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 poz.649)
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).
 10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rudzińcu
Przedszkole Publiczne

44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 7
tel./fax. 32 230 30 00
Regon: 271512750

3. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 7, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

a) oddział dla dzieci 3-letnich,

b) oddział dla dzieci 4-, 5-letnich;

c) oddział dla dzieci 6 – letnich (lokalizacja – Rudziniec, ul. Gliwicka 5).

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu przy ul.
    Gliwickiej 26.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Rudzińcu,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania  określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

2.Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

4. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. 

5. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym               i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                    i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                     i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,       z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków       i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową          i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                     i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

 

a)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 

b)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznedziecka.

19) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.

 

      20) Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania

       przedszkolnego.

 

21)  Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.

 

22)  Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

23)  Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

24)  Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.

 

25)  Egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

26)  Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

6. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

    1) Pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w przedszkolu prowadzoną  w oparciu
     o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami
    wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

    2) Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych  
    w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

   3) Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 

a)      szczegółowe cele edukacyjne;

b)      tematykę materiału edukacyjnego;

c)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

   4) Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród
    programów gotowych lub:

 

a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5)        organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem  indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

 6)  dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 7) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

8) stwarzanie dziecku warunków umożliwiających mu osiągnięcie gotowości szkolnej,

9) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu,

     10) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej i logopedycznej,
     11) podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej

     12) pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

     13)  informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka

     14) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań
     realizowanych przez przedszkole.

7. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki         i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela, który jest odpowiedzialny za zdrowie        i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych                w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję     o zasadach udzielania tej pomocy;

     7) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym
     dzieci niepełnosprawnych;

     8)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach   
     i wycieczkach poza teren przedszkola;

9) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

10) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

     11) opiekę nad dziećmi w trakcie całego pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele ,

w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować  inny

pracownik  przedszkola wyznaczony przez dyrektora

12). rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność , w tym pobyt na świeżym powietrzu,

13). dzieci maja zapewniony codzienny wypoczynek w określonej formie : dzieci młodsze – leżakowanie , dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające

14). zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu , o ile pozwalają na to warunki pogodowe

    15). sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię , oświetlenie , wentylację

    i ogrzewanie

    - w salach zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni , w przypadku niższej

     temperatury dyrektor  zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym

     organ prowadzący

   - dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić  zajęcia , jeśli temperatura

   zewnętrzna  mierzona o godz. 21,00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających

   zawieszenie zajęć wynosi -15 stopni lub jest niższa , a także w przypadku

   wystąpienia na danym terenie zdarzeń mogących zagrozić zdrowiu dzieci

   16).Dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu korzystają z dwóch lub trzech posiłków dziennie
   zgodnie z normami żywieniowymi przygotowywanymi w przedszkolu,  estetycznie
   podanymi. Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne lub z innymi  
    problemami żywieniowymi ustalane jest wspólnie z rodzicami lub prawnymi opiekunami
    dziecka .

   17).Wobec wychowanków  na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne  oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

18).W przypadku choroby zakaźnej  dziecka rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora , po każdej takiej chorobie przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

19). Do przedszkola rodzice  przyprowadzają dzieci zdrowe ; nauczyciel , który zauważy objawy choroby u dziecka niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych , którzy powinni  jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola.

  1) W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz
  z osobą pomagającą , którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę
  dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem , że zawsze musi być nie
  mniej niż 2 opiekunów.

  2) Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej , krajoznawczej i
  rekreacyjnej jest nauczyciel.

  3) Każda wycieczka organizowana jest zgodnie z przepisami oraz regulaminem wycieczek    
  i spacerów  obowiązującym w przedszkolu.

  4) Z zasadami organizowania wycieczek i wyjść rodzice/opiekunowie prawni  są
   zapoznawani na zebraniach dla rodziców i wyrażają na nie pisemną zgodę.

  5) Każda wycieczka powinna być zgłoszona na druku „ Karta wycieczki’ .

  6) W trakcie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego

   przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci  przed wyjściem
   w teren.

   7)Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do
    odnotowania  tego faktu w rejestrze wyjść z dziećmi.

   8)Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony  przez
   wyznaczonego pracownika przedszkola lub nauczyciela.

 9) Jeśli miejsce , w którym mają się odbyć  zajęcia lub stan techniczny znajdujących się na nim urządzeń  może stwarzać  zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci  nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić dyrektora .

 10) Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

 14) Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie , dyrektor  odpowiedzialny za funkcjonowanie przedszkola dokonuje kontroli całego obiektu  wraz z terenem wokół niego pod katem bezpieczeństwa. Z tej kontroli sporządza protokół.

 15) Jeżeli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi  nauczyciel zobowiązany jest:

a) Udzielić pierwszej pomocy , a w razie konieczności wezwać pogotowie

b) Powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka

c) Niezwłocznie powiadomić dyrektora

d) Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora , organ prowadzący i kuratora oświaty , a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 16) Dzieciom , którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc  materialna stała lub doraźna , zostaje ona udzielona w następujący sposób:

 a) Dyrektor  może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania

dziecka  Ośrodka Pomocy Społecznej

 b) O udzielenie pomocy zwraca się bezpośrednio do OPS rodzic/opiekun prawny dziecka ; dyrektor odpowiedzialny za przedszkole  zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy

 c) Jednorazowej pomocy można udzielić dziecku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych organizując akcję na rzecz będącego w potrzebie.

 d) dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach , może zwolnić rodzica z wnoszenia opłat – po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem  sytuacji rodzinnej i materialnej oraz zaopiniowaniem  jej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. W przypadku próby odbioru dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym

 nauczyciel  powiadamia inną upoważnioną osobę do odbioru dziecka z listy.

 Jeżeli wystąpią  problemy ze strony osoby nietrzeźwej nauczyciel powiadamia  dyrektora   

 oraz wzywa policję.

 

 

§ 4

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 

1.W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 

2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :

1)        rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2)        rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

3)        rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka  w przedszkolu;

4)        stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

5)        rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

6)        wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

7)        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków                 i rodziców;

9)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia                   i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)        niepełnosprawności dziecka;

2)        niedostosowania społecznego;

3)        zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)        z zaburzeń zachowania i emocji;

5)        szczególnych uzdolnień;

6)        specyficznych trudności w uczeniu się;

7)        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)        choroby przewlekłej;

9)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń edukacyjnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych;

 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1)        rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

2)        dyrektor przedszkola;

3)        nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

4)        pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka przedszkolna;

5)        poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

6)        asystent edukacji romskiej;

7)        pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

8)        pracownik socjalny;

9)        asystent rodziny;

10)    kurator sądowy;

11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.

 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

2) specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

          a) pedagog,

          b) logopeda                                             

7. Formy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu:

      1) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

      2) poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;

      3) zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);

      4) zajęcia specjalistyczne;

      5) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

      przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan

      zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają

      dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych

       (objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);

      6) porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla rodziców i nauczycieli.

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.


8.
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 5

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                i pracowników obsługi,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia    o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne    i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

    9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
   10)Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
    organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych           i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi         i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Rudziniec w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom      i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni           w placówkach tworzących Zespół Szkolno-Przedszkolny.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny  i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy placówek,

2) Uchwalanie i nowelizacja statutów placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz regulaminu swojej działalności,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,            w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,
5) Zestaw  programów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
6) Propozycję pełnienia funkcji wicedyrektora placówki,

7) Pracę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wniosek organu lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

§ 7

1. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Rudzińcu jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół         i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

    2) opiniowanie projektu planu finansowego,
    3) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
    4) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu oraz do organu prowadzącego

     i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącym

     przedszkola

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Organy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego współdziałają ze sobą:

     1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

        w ramach swoich kompetencji określanych ustawa i zawartych w statucie,

     2) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,

     3) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są

         uzgadniane z dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,

     4) sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami oparty jest na zasadach

     wzajemnej ugody , a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora Zespołu

     Szkolno- Przedszkolnego.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

    uwzględniając prawo rodziców do :

     1)Znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania

     przedszkolnego , realizowanych programów , rocznego planu pracy przedszkola i planów  
     miesięcznych w danym oddziale

    2) Uzyskiwanie rzetelnych informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania ,
    rozwoju , osiągniętych sukcesów oraz ewentualnych trudności.

4. Współdziałanie z rodzicami  realizowane jest w następujących formach:

     1)  Zebrania z rodzicami organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami , nie rzadziej

          jednak , niż 2 razy w roku,

    2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem

         zaproszonych specjalistów lub z inicjatywy rodziców,

    3) spotkania oddziałowe wg. planów nauczycielek poszczególnych grup,

    4)dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,

    5) spotkania indywidualne z nauczycielami i dyrektorem oraz wicedyrektorem,

     6) wspólne uroczystości i imprezy dla dzieci i ich rodzin,

     7) redagowanie „Kącika dla rodziców” oraz gazetki przedszkolnej edukacyjno-
     informacyjnej,

     8) wystawy prac dziecięcych,

     9) udostępnianie informacji z obserwacji dzieci oraz przeprowadzanych diagnoz,

    10) informowanie o działaniach na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,

    11) zapewnienie możliwości codziennego kontaktu z nauczycielem.

 5. Organy przedszkola działają w ramach określonego prawa :

       1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązanie ewentualnego konfliktu,

       2) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,

       3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

 

                                              ROZDZIAŁ IV

                             ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 9

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj    i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci               w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych.

3. Dla dzieci tworzy się oddziały realizujące podstawy programowe w ciągu 5-ciu godzin ,     o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku , gdy ich liczba jest niewielka  mogą one zostać włączone w pobyt całodzienny.

4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

 

§ 11

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia,

2) język angielski,

4) język niemiecki,

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min.
 (dla dzieci 3-, 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci – 5 i 6- letnich),

     2) zajęcia języka niemieckiego 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min.
      (dla dzieci 3-, 4-letnich), 30 min. (dla dzieci 5 i 6 letnich).

§ 12

1. Przedszkole publiczne jest placówką 3 oddziałową.

2. Przedszkole dysponuje 70 miejscami dla dzieci wg. orzeczenia organizacyjnego.

3. Do realizacji celów  statutowych przedszkole posiada:

    1) sale wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,

    2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze niezbędne do funkcjonowania

    placówki , w tym pomieszczenie kuchenne , magazynowe , gospodarcze , gabinet

    dyrektora i intendenta,

    3) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem

    Zieleni.

4.Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń

   i terenów , wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi

   określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

                                                                      § 13

1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola ,        na dany rok szkolny , opracowanym przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną , najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt jest zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół Szkolno- Przedszkolny.

2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności :

  a)  czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów

  b) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno –obsługowych oraz ilość
  stanowisk

  c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
  prowadzący placówkę

  d)  przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin
  ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli

  e) rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

                                                                                                    

§14

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora        w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdzony przez organ prowadzący. Ustala się go    z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego , wymagań zdrowia i higieny pracy , możliwości organizacyjnych  oraz oczekiwań rodziców / opiekunów prawnych .

2. W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 6.00- 8.00

Schodzenie się dzieci.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

8.00- 8.30

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00

Śniadanie.

9.00- 9.15

Przygotowanie do zajęć.

9.15-10.15

Zabawy i zajęcia z dziećmi:

 - zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej 
(opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literackich, 
poznawanie wierszy i piosenek,zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe, 
spotkania teatralne,imprezy i uroczystości),

- zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej,

- zabawy i zajęcia organizowane w sali,

- zabawy i zajęcia wyrównawcze.

10.15-11.20

- zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

- pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze,

prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

- pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, prace porządkowe i ogrodnicze,

- zabawy dowolne.

11.20-11.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane

z przygotowaniem do obiadu.

11.30-12.00

Obiad.

12.00-14.00

Odpoczynek, poobiedni relaks, zajęcia uspokajające

(słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, legend, opowiadań, zabawy dowolne, wycieczki         i spacery, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym)

DLA DZIECI Z POBYTEM 5-GODZINNYM ORAZ CHĘTNYCH - ZAJĘCIA DODATKOWE

14.00-14.30

Przygotowania do podwieczorku.

Podwieczorek.

14.30-16.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. 
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

4. Nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb. I zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.

5. Nauczycielki  dostosowują ramy czasowe dla dzieci realizujących podstawę programową  w czasie 5 godzin pobytu w przedszkolu.

6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 

 

 

§15

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny , z wyjątkiem przerwy wakacyjnej             ( w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

2. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę na wniosek dyrektora  , na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:

a) oczekiwania rodziców  zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola

b) przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego            w czasie nie krótszym niż 5 godzin

c) czas pracy przedszkola trwa od godz.6,00- 16,00.

3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku.

4. Dzieci mają możliwość  codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.

5. Przy sprzyjających warunkach pogodowych  organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

6. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków , w tym  sporne , należy zgłaszać  wyłącznie do nauczycielki danego oddziału lub dyrektora , zawsze bez udziału dzieci.

7. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:

 a) dla dzieci  realizujących podstawę programową w ciągu 5 godzin- dwa posiłki

dziennie – śniadanie i obiad

 b) dla dzieci przebywających dłużej – trzy posiłki dziennie – śniadanie , obiad                        i podwieczorek.

 c) przedszkole przygotowuje posiłki dla korzystających ze  stołówki szkolnej , zasady jej funkcjonowania regulują odrębne przepisy.

8. Zasady wnoszenia opłat:

 a) opłata  za przedszkole składa się z 2 części – opłaty za zajęcia wykraczające poza podstawę programową  oraz opłaty za żywienie

 b) szczegółowe zasady naliczania , pobierania i zwracania opłat reguluje uchwała Rady Gminy. Z przepisami tymi rodzice są zapoznawani na początku każdego roku szkolnego oraz po zmianie . Tekst uchwał jest wywieszany w Kąciku dla Rodziców . Omawiane są na życzenie z dyrektorem lub intendentem pobierającym opłaty.

 c) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna przez rodziców/ opiekunów prawnych        i obejmuje koszt zakupu produktów spożywczych

 d) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za żywienie i zatwierdzana jest przez organ prowadzący; jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów  spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami.

 e) wysokość  opłaty stałej ustala organ prowadzący wraz z zasadami jej zwrotu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

9. Dyrektor może zwolnić z wnoszenia opłaty za zajęcia wykraczające poza podstawę programową  dzieci z rodziny wymagającej szczególnej pomocy , po zasięgnięciu opinii Ośrodka  Pomocy Społecznej .

10.Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

11. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka

12. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej                 z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

13. Oplata za przedszkole wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 każdego miesiąca . W sytuacjach szczególnych za zgoda dyrektora termin wniesienia opłaty może ulec przesunięciu.

14. Dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję    o skreśleniu dziecka z listy wychowanków , po wyczerpaniu wszystkich możliwości udzielenia pomocy , w następujących przypadkach:

- zaleganiu w uiszczaniu opłat przez okres 2 miesięcy,

- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca bez poinformowania dyrektora o przyczynie nieobecności , w sposób pisemny,

- ze względu na zachowanie dziecka  uniemożliwiające mu oraz innym dzieciom bezpieczeństwo  w trakcie pobytu w przedszkolu oraz nie podjęcie przez rodziców / opiekunów prawnych współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu lub gdy zostały wykorzystane wszystkie zmiany sytuacji

- nie przestrzeganie przez rodziców / opiekunów prawnych postanowień niniejszego statutu

 15. W przypadku skreślenia dziecka z listy dyrektor podejmuje działania:

 - zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych na piśmie o konieczności podjęcia

   współpracy w zakresie korekcji zachowań dziecka

 - oferuje rodzicom / opiekunom prawnym oraz dziecku odpowiednią formę pomoc

 - zawiadamia organ prowadzący o problemie oraz zamiarze skreślenia

 - zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych o skreśleniu z listy

16. Rodzice na początku każdego roku szkolnego wnoszą dobrowolną składkę ubezpieczeniową . Wysokość sumy oraz wariant ubezpieczenia wybiera Rada Rodziców       w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

17. Rodzice opłacają dodatkowy koszt wycieczek , imprez oraz zajęć dodatkowych , które nie są finansowane przez organ prowadzący.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 16

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

§ 17

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4.Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także                    w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości            i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci                          z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości,  w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie                         z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających          z bieżącej działalności placówki.

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

§ 18

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców         w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                        § 19

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem         o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1),     a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

§ 20

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju             i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych                     w przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych                w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku      w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyskowicach,

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzińcu

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka         i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

1) pomoc nauczyciela,

3) woźna oddziałowa,

4) referent, magazynier do spraw zaopatrzenia,

5) kucharz,

6) pomoc kuchenna,

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.Pracownicy na stanowiskach administracji i obsługi  zobowiązani są do:
a) kontrolowania, przyjmowania opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
b) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami

c) zgłaszania dyrektorowi wszelkich uwag , zauważonych problemów oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu  kuchni i bloku żywieniowego

 d) zapewnienia nauczycielowi pomocy w opiece nad dziećmi

e) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola

f) pomocy w trakcie wyjść i spacerów oraz w trakcie zajęć , gdy wymagają tego względy organizacyjne

4. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków . Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w aktach osobowych pracowników.

5. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

a) wykonywania  wszystkich poleceń dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz wicedyrektora , któremu powierzono  stanowisko wicedyrektora przedszkola  który decyzje uzgadnia z dyrektorem zespołu.

b) troszczenie się o mienie placówki

c) nie ujawnianie opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu , z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionym do tego osobom

d) przestrzeganie dyscypliny służbowej polegającej na:

- realizowaniu pełnych godzin pracy w wyznaczonym harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem

- codzienne podpisywanie listy obecności

- usprawiedliwienia u dyrektora nieobecności w ciągu 3 dni

- wykonywanie pracy sumiennie i skrupulatnie

- zgłaszanie konserwatorowi  wszelkich szkód w sprzęcie

- czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola

- poddawanie się okresowym badaniom lekarskim , stanowiącym podstawę do przyjęcia         i wykonywania pracy.

  6.  Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

                                                                         §22

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym utworzono stanowisko wicedyrektora , który kieruje pracą i funkcjonowaniem przedszkola

1. Stanowisko wicedyrektora jest utworzone za zgoda organu prowadzącego.

2. Stanowisko wicedyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna.

                

                                                                        §23

1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , przynajmniej jeden nauczyciel prowadzi dany oddział przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.     

                                                                         §24

1. Przedszkole publiczne nie jest przedszkolem integracyjnym. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego .

               

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§ 25

1. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych,                w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli            i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 26

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli        i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

     5) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych

     6) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych

     7)stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych

      wspólnie z nauczycielką

      8) włączanie się do prac porządkowych w sali , ogrodzie , po zajęciach lub zabawie

      9)podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola  
       dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na powietrzu , w budynku i na  
       wycieczce

      10) szanowanie sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola

      11) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub
      odwiedzających przedszkole

      12) podejmowanie działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi
      możliwościami

       13) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych , które dla nich wybrali rodzice.
5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

                                                                    § 27

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat , z zastrzeżeniem ust.2

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko , które ukończyło 2,5 roku życia , jeżeli:

a) o przyjęcie dziecka  wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną

b)  miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny.

3. Dzieci  5-6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego      w przedszkolu,  oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka              i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

4. Dziecko w wieku 4 lat ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.

5. Na wniosek rodziców / opiekunów prawnych  obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku , gdy dziecko posiada pozytywną opinie poradni pedagogiczno- psychologicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

6. Dziecko , które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola , może w nim przebywać powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 8 lat.

7. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci :

- dzieci 6 i 5 letnie

- dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci

- dzieci matek i ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

 niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy  albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

- dzieci z rodzin zastępczych

8. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest wyższa od liczby miejsc , o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

9. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego której posiedzenie odbywa się w przedszkolu.

10. Praca Komisji jest protokołowana , a dokumentacja przechowywana w kancelarii przedszkola.

11. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie w  trakcie roku szkolnego , w miarę zwalniających się miejsc w przedszkolu.

12. W ciągu roku szkolnego , jeżeli są wolne miejsca , wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

§ 29

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić :

- dyrektor

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego

6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Publicznego       w Rudzińcu z dnia 29.03.2011r.

7. Statut Przedszkola Publicznego w Rudzińcu o powyższym brzmieniu wchodzi w życie       z dniem podjęcia uchwały.
    

Opracowanie: szkolnastrona.pl