menukredkiprzedszkolegimnazjumkalendarium

Sobota, 2021-02-27

Imieniny:

Gagrieli, Liwii
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletterpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 460601 osób
 • Do końca roku: 307 dni
 • Do wakacji: 118 dni
kredki
Logo BIP

Zachowanie

Jesteś tu: » Strona główna » Zachowanie

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

Postanowienia ogólne:

Uczniowie podlegają ocenie  z zachowania, na którą składają się dwie oceny cząstkowe obejmujące:

 • Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
 • Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Każdy uczeń oceniany jest co miesiąc, tzn. pod koniec każdego miesiąca otrzymuje dwie oceny. Ocena za semestr jest średnią wszystkich miesięcznych ocen z danego semestru. Podstawa wystawienia oceny z zachowania jest punktacja. Punkty przydzielane są przez nauczycieli, wychowawców według regulaminu.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Uczniowie otrzymują punkty dodatnie i ujemne.
 • Brak przyborów, nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania, -1 punkt
 • Nieodpowiednie zachowanie na lekcji do -5 punktów
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji -1 punkt za każdą godzinę lekcyjną
 • Za każde spóźnienie -1 punkt
 • Za brak obuwia na zmianę -1 punkt pierwszy raz w miesiącu, -2 punkty drugi raz w miesiącu, -3 punkty trzeci raz w miesiącu, itd.
 • Pełnienie obowiązków dyżurnego od -5 do +5 punktów tygodniowo
 • Opieka nad kwiatkami do +10 punktów miesięcznie
 • Pomoc nauczycielowi w prowadzeniu lekcji wg uznania nauczyciela od +1 do +10 punktów
 • Praca w organizacjach społecznych według uznania opiekuna organizacji od +1 do +10 punktów miesięcznie
 • Porządkowanie pomocy naukowych wg uznania nauczyciela od +1 do +10 punktów
 • Dekoracja klasy od +1 do +10 punktów
 • Praca na rzecz klasy, szkoły, biblioteki od +1 do +10 punktów
 • Przygotowanie akademii, uroczystości szkolnej, udział w części artystycznej itp. wg uznania nauczyciela od +1 do +10 punktów
 • Przygotowanie apeli, wystąpienia na nich od +1 do +10 punktów
 • Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych wg uznania osoby odpowiedzialnej od +1 do +10 punktów

 

 1. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Każdy uczeń na początku miesiąca jest uczniem wzorowym (otrzymuje punkty stałe +20 punktów). Uczniowie otrzymują punkty ujemne:

 • Za złe zachowanie w stosunku do nauczycieli, wychowawców, koleżanek, pracowników szkoły, osób starszych od -1 do -10 punktów
 • Stwarzanie zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych od -1 do -10 punktów
 • Nieodpowiednią higienę osobistą, nieodpowiedni strój od -1 do -5 punktów
 • Za niszczenie mienia szkolnego, społecznego, brak poszanowania cudzej własności od -1 do -10punktów
 • Za niszczenie środowiska naturalnego i złe traktowanie zwierząt od -1 do -10 punktów
 • Za nieodpowiednie zachowanie się poza szkołą od -1 do -5 punktów
 • Za wulgarne słownictwo od -1 do -5 punktów

Postanowienia końcowe:

1)      Przyznania uczniowi większej liczby punktów niż -3 lub +3 musi być poparte uwagą wpisaną do zeszytu punktacji

2)      Przy ustalaniu ilości punktów za zaangażowanie w życie klasy uczniowie mają prawo do ustalenia z wychowawcą ilości przyznanych punktów

3)      W wyjątkowych przypadkach drastycznego naruszania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych ocena śródroczna (roczna) obliczona na podstawie regulaminu i zeszytu punktowego może być zmieniona przez wychowawcę klasy.

4)      Od ustalonej rocznej oceny zachowania przysługuje uczniowi możliwość odwołania do Dyrektora Szkoły, jeśli ocena ta była wystawiona niezgodnie z Regulaminem i przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Ponowną ocenę ustala Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Ponowna ocena nie może być niższa od poprzedniej i jest nieodwołalna.

5)      Skala ocen:

Ilość punktów: -10 i mniej                                    zachowanie naganne

Ilość punktów od -9 do -3                                    zachowanie nieodpowiednie

Ilość punktów od -2 do +5                                   zachowanie poprawne

Ilość punktów od +6 do +13                                zachowanie dobre

Ilość punktów od +14 do +18                              zachowanie bardzo dobre

Ilość punktów od +19 i więcej                             zachowanie wzorowe

 

6)      Skala ocen pomocna w wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej

Ocena wzorowa             6 punktów

Ocena bardzo dobra       5 punktów

Ocena dobra                   4 punkty

Ocena poprawna            3 punkty

Ocena nieodpowiednia  2 punkty

Ocena naganna               1 punkt

 

Suma punktów za poszczególne oceny cząstkowe podzielona przez ilość ocen da średnią, jest to podstawa do wystawienia oceny z zachowania przez wychowawcę, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w tej klasie oraz uczniów.

 

 

 

 

  

middleend.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl