Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Strona główna


Dzisiaj na tablicy

 

Procedury organizacji funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Rudzińcu od 29.03.2021 r.- 11.04.2021 r.

 

Podstawna prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych przedszkoli zajęcia przedszkolne zostały zawieszone.

 2. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 3. Na wniosek:

 

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • rodziców dzieci, którzy:

 

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

 4. pełnia służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

 5. wykonują działania ratownicze;

 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach ;

 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ;

 9. są zatrudnieni  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych ;

 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

dyrektor organizuje zajęcia w przedszkolu.

 

 1. W/W wniosek należy złożyć u dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu

 

 

 

Mikołaj- to najbardziej wyczekiwany i uwielbiany gość, który odwiedza grzeczne dzieci. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci otrzymały prezenty, więc były bardzo bardzo grzeczne Uśmiech. Wszystkie przedszkolaki, bardzo się przygotowały na przyjście tego gościa, pięknie zaprezentowały piosenki, wierszyki i tańce wprowadzające w nastrój świąteczny.

 

4 Grudnia obchodziliśmy Dzień Górnika. Wszystkie dzieci aktywnie i bardzo edukacyjnie przeżyły ten wyjątkowy dzień. Praca górników została zaprezentowana poprzez opowiadania, legendy, prezentacje multimedialne, dzieci miały okazję dotknąć węgiel. Nie zabrakło oczywiście regionalnych tańców i uroczystego świętowania.

 

Dzień Pluszowego Misia, to okazja do zaprezentowania rówieśnikom swojego najlepszego pocieszyciela, ocieracza wszelkich łez- Pluszowego Misia. Przedszkolaki z naszego przedszkola poznały historię pierwszego pluszowego misia, wykonały pracę plastyczną oraz uczestniczyły w wszelakich zabawach z nim związanymi.

 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, w naszym przedszkolu obchodziliśmy 4 listopada. Wszystkie dzieci wcieliły się w ulubioną postać bajkową, rozwiązywały zagadki obrazkowe, dźwiękowe dotyczące fragmentów znanych bajek. Nie zabrakło również zabaw oraz tańców w przepieknych strojach.

 

W miesiącu październiku nasze przedszkolaki miały moc atrakcji oraz uroczystych wydarzeń.

Dzień Poczty 7.10.2020 ukazal nam ciężką i atrakcyjną pracę listonoszy, uczyliśmy się pisać oraz wysyłać listy, oczywiście wszystko w miłej i zabawowej atmosferze.

 


 

 

Pasowanie na Przedszkolaka oraz na Starszaka to wyjątkowy dzień uroczysty w naszym przedszkolu. Dnia 20.10.2020, dzieci po złożeniu ślubowania zostały pasowane.

27.10.2020 to dzień niezwykle pomarańczowy bo Dyniowy. Dzieci przyszły ubrane właśnie w tym kolorze, poznały zastosowanie dyni w kulinariach,miały okazję zjeść na obiad zupę dyniową oraz na deser ciasto. Nie zabrakło także tańców z dynią oraz zabaw plastycznych z tym warzywem.

 

OGŁOSZENIE !!!

 


Dnia 28.08.2020r. (piątek) w holu szkoły odbędzie się obowiązkowe  zebranie organizacyjne  dla rodziców naszych przedszkolaków.

Godzina 15.30 dla rodziców dzieci z roczników 2015,2016 oraz 2017.

Godzina 16.30 dla rodziców ZERÓWKOWICZÓW ( rocznik 2014).

Prosy pamiętać o maseczkach oraz dezynfekcji rąk, a także zabraniu swoich długopisów.

Bardzo prosimy o  punktualność.

 

Dyrekcja ZSP w Rudzińcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu w Rudzińcu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie stanu epidemii na terytorium całego kraju w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki .
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 16:00
  Obiór dzieci do godziny 16:00
 3. Liczba dzieci w  grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 dzieci.
 4. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Pomiaru temperatury dokonuje  pracownik przedszkola- po zaobserwowaniu objawów chorobowych w trakcie pobytu w placówce.
 5. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. 
 6. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych,
  z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

W placówce  zapewnia się:

  - Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
 z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się
 w  placówce;

- Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

-  Instrukcję z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

- Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone
w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk , środki ochrony osobistej;

-  Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

- nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

-  dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

-  prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

-  kontaktuje się z rodzice-m/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

-  współpracuje ze służbami sanitarnymi;

- instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

-  zapewnia taką organizację zajęć, gdzie grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

-  Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną
  w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

-  Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

-  Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

-  Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

-  dystans między sobą – minimum 1,5 m.

- Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela .

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

- Ciągi komunikacyjne – myją;

- Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

- Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

- Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

- Pracują w rękawiczkach.

Nauczycielki, pomoce nauczyciela :

-  sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

-  myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko;

- dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

- wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

- prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

- dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;

- zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.


- Na teren placówki może wejść jednocześnie 2 rodziców z dziećmi ( hol i szatnia) rodzic ma osłonę ust i nosa oraz dezynfekuje ręce.

-  Przy wejściu znajduję się płyn do dezynfekcji rąk

- Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi.

- Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.

- Pracownik dba o to, aby dziecko przed wejściem  na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.

- Pracownik będzie również dokonywał pomiaru  temperatury ciała dziecka.

- W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej. 

 - Odbiór dziecka następuje przez rodzica/opiekuna prawnego ( prosimy aby był to ten sam rodzic w miarę możliwości) przy wejściu do szatni

- W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny  odbiera dziecko  z placu zabaw.

- Warunkiem wpuszczenia dziecka do przedszkola jest otrzymanie od rodzica/opiekuna prawnego, podpisanego oświadczenia i deklaracji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  (zał. 1 i  zał.2)

 

Żywienie

 

Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

Pracownik kuchni:

Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

Myje ręce:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

- po skorzystaniu z toalety,

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

 

Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

- Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;

- Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie;

- Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;

- Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

- Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu
 z pomocami dzieci.

- Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w sali, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

- Posiłki dzieciom podają  pomoce nauczyciela.

 

Wyjścia na zewnątrz

- Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

- W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

- Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

- W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

- W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

- Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka:

 1. kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
  z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 2. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
  z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 4. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy drzwiach wejściowych do gabinetu.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 6. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał
  i poruszał się pracownik.

Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 1. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
  i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 3. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 

1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 29 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania
i przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie                                                       Przedszkola w Rudzińcu

 w okresie pandemii COVID-19

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

              ……………………………………………………………………………………………………..……………………………

 

                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)

1. Oświadczam, że moja córka/mój syn nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-   19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie
przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych,  np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności  za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w Rudzińcu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 

 1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść  do zakażenia COVID – 19,

 

 1. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,

 

 1. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców  lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający
   w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

 

 1. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby,  organy.

 

 1. dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

4. Oświadczam, że oboje rodzice/prawni opiekunowie obecnie pracują -   tak/nie

 

 

 

 

 

  Rudziniec,…………………                                                     …………………………….

                         ( data )                                                                                                   (  podpis rodzica )

 

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie                                                       Przedszkola w Rudzińcu

 w okresie pandemii COVID                     

 

 

……………………………………………..                                        

 

……………………………………………..

  ( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

 

 

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałem/łam się z treścią  „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W RUDZIŃCU W OKRESIE PANDEMII COVID – 19”.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanychz reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko

 i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, temperatury ciała od 37℃ dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

 

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ………………………………                                              ……………………………………

 

            ( miejscowość, data)                                                                                                                        (  podpis rodzica )